برنامه تبلیغات

در این فاز با استفاده از استراتژی های برندسازی و همچنین نیازمندی ها و اولویت های کارفرما به تدوین مجموعه ابزارهای برندسازی ATL  و BTL برند خواهیم پرداخت. شیوه کار چنین است با در نظر گرفتن دیگر برندهای رقیب و تحقیقات بازار صورت پذیرفته و نیز با بهره گیری از گروه های خلاقیت تکنیکی، ابزارها و رسانه های انتخاب شوند تا پیام مورد نظر را به مخاطب برسانیم.


فرم درخواست مشاوره