شبکه های اجتماعی

امروزه شبکه های اجتماعی به یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطات یکپارچه ی برند تبدیل شده و بسیاری از برندها به اهمیت آن پی برده اند.
اما آنچه اهمیت دارد این است که تنها حضور در این شبکه ها کفایت نمی کند و باید همگام با دیگر برنامه های ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی و برند باشد.
شبکه های اجتماعی گروه های مختلف دارد که هر کدام از آنها نیازمند برنامه ریزی خاص و متفاوت می باشد و گروه تخصصی برندتک شما را برای حضور موثر یاری می نماید.

 


فرم درخواست مشاوره