طراحی پوشش پرسنل

پوشش پرسنل باید متناسب با ماهیت برند باشد و پوشش یکسان نشان دهنده ی یکپارچگی در برند است و همه پرسنل باید قوانین پوششی را رعایت نمایند.
گروه تخصصی برندتک کانسپت های متناسب با هویت شما را در اختیارتان قرار می دهد تا در حین یکپارچگی وجوه تمایز خود را حفظ نمایید.

 


فرم درخواست مشاوره