طراحی بروشور

بروشور مجموعه ای از اطلاعات و توضیحات درباره یک کسب و کار یا محصول و یا خدمات است که در یک برگه طراحی و اجرا می شود.کاربرد بروشور در نمایشگاه ها و اطلاع رسانی های سریع و بازاریابی مستقیم است.بروشور مجموعه ای از اطلاعات و توضیحات درباره یک کسب و کار یا محصول و یا خدمات است که در یک برگه طراحی و اجرا می شود.کاربرد بروشور در نمایشگاه ها و اطلاع رسانی های سریع و بازاریابی مستقیم است.


فرم درخواست مشاوره