طراحی پوستر

پوستر یکی از ارکان اصلی ارتبا طات یکپارچه ی بازاریابی و برند است که برای اطلاع رسانی در خصوص رویدادها و آگاهی رساندن در خصوص محصول و خدمات است.
پوستر بنا به کمپین های مختلف ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی برند طراحی می شود که علاوه بر در نظر گرفتن هدف کمپین ملزم به رعایت چارچوب های هویتی برند است.

 


فرم درخواست مشاوره