طراحی سربرگ

 سربرگ،برگه ای است که بطور معمول در قطع A4 )سانتیمتر (7/29 × 21 ارائه می شود و برای انجام امور نامه نگاری ادارات و موسسات یا اشخاص حقیقی مورد استفاده قرار می گیرد.
ولی در واقع سربرگ یکی از المان های برند است که بعه عنوان سفیر برند در داخل و خارج از سازمان استفاده می شود که  با هویت برند همخوانی داشته باشد و در کنار ست اوراق اداری بتواند هویت یکپارچه ای از برند را ارائه نماید.

 


فرم درخواست مشاوره