شخصیت سازی برند

هنگام انتخاب میان برندهای مشابه که در رقابت با یکدیگر هستند، مصرف کنندگان تناسب میان شخصیت برند و شخصیتی که به آن علاقه دارند را مورد ارزیابی قرار می دهند.
منظور از تدوین شخصیت برند،تدوین استراتژی های رفتاری است که برند در طول زمان از خود نشان می دهد که این رفتارها باعث استنتاج صفاتی می گردد که در شکل گیری شخصیت برند در ذهن مخاطب بسیار موثر هستند.
. اگر برند در طول زمان در نحوه عملکرد خود سازگاری (Consistency) داشته باشد، مصرف کنندگان او را "اتکاء پذیر" خواهند دانست. در واقع، هر برند معتبری که درست، جا افتاده باشد، شخصیتی دارد. اگر همان¬گونه که غالباً اتفاق میافتد، یک برند را با فردی همانندسازی کنیم، به تدریج تصویری انسان وار که دارای شخصیتی مشخص است از آن برند می سازیم. در انتخاب یک برند، شخصیت برند، هسته مرکزی و نزدیک¬ترین متغیر در تصمیم گیری مشتری می باشد.

 


فرم درخواست مشاوره