تراز سنجی کسب و کار

تراز سنجی کسب و کار

سند الگوبرداری، فرآیندی مقایسه ای در جهت الگو برداری، اصلاح و بهبود رویه ها و عملکرد های کسب و کارهایی مشابه است که بهترین عملکرد، کارایی و رتبه را در صنعت خود دارا می باشند.
در این سند با بررسی نقاط ضعف و  قدرت کسب و کارهای مشابه می توان به تحلیل درستی از کسب و کار خود رسید.

 


فرم درخواست مشاوره