برندسازی خدمات

برندسازی خدمات بر پایه طراحی تجربه مشتری و ایجاد رضایت مندی در دریافت خدمات از سوی برند است که میسر نمیشود مگر با برنامه ریزی دقیق و آموزش تخصصی.

سند برند سازی خدمات، با توجه به پیچیدگی های موجود در فضای کسب و کار خدماتی و هم بستگی زیاد آن به نیروی انسانی، به تدوین فرآیند ارائه خدمات سازمان در بازار هدف و شیوه فعالیت آن بر پایه تجره مشتری می پردازد. همچنین، با شناسایی موانع موجود در فعالیت های سازمان راه کار های مناسب را تدوین و ارائه می دهد.

 

 


فرم درخواست مشاوره