طراحی مدل کسب و کار

طراحی مدل کسب و کار

مدل کسب و کار  نقشه راه یک کسب و کاراست.و منطق مالی، و خلق ارزش یک کسب و کار و چگونگی قرار گرفتن اجزاء اصلی یک کسب و کار در کناریکدیگر را نشان می دهد. داشتن مدل کسب و کار در واقع قدم اول برای رسیدن به هدف است. از آنجایی که ذهن انسان مملو از بی نظمی است و ایده های ما نوعی از رویا و آرزوی ما هستند به وسیله مدل کسب و کار میتوان به آن نظم بخشید و به عملی شدن نزدیک گرداند.
درواقع مدل کسب وکار مشخص کردن ابزار ها و روش هایی است که یک بنگاه اقتصادی به کار می گیرد تا به سود مورد نظر خود برسد.

سند برنامه ریزی کسب و کار، که به تدوین ماوریت، چشم انداز، اهداف کسب و کار و سطوح آن پرداخته و متناسب با آن بازارها و مشتریان هدف و روش های فعالیت در بازار را مشخص می نماید.

 


فرم درخواست مشاوره