استراتژی های سبد محصول

استراتژی های سبد محصول

استراتژی محصول داراي ابعاد مختلفي است كه همسویی و هماهنگی آنها ميتوانند خروجي مفهومی مورد نياز براي تولیدمحصولات یک برند را خلق کند،این استراتژی خود به شدت همسو و در واقع زیر مجموعه استراتژیهای کلان است ودر سطحی دیگر به ترجمان استراتژی های کلان برند جدید در محصولاتش میپردازد.
در این باره بکارگیری واژه استراتژی به این دلیل است که استراتژی محصول کمتر به تاکتیکهای تولید اشاره دارد و بیشتر یك برنامه متمرکز بر تلفیق نقاط قوت وضعف سازمان با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی جهت دستیابی به اهداف اصلی تدوین شده در استراتژیهای کلان سازمان در خصوص محصول تمرکز می کند. علت تدوین استراتژی محصول آن است که مدیران میانی بدانند که چه محصولاتی، برای چه مخاطبینی و با چه روشی ،میتوانند برند جدید را به تحقق اهداف و استراتژیهای کلان برسانند.

 


فرم درخواست مشاوره