برند سازی داخلی

در عصر حاضرسازمان ها دریافته اند، همانگونه که برندسازی خارجی از طریق تبلیغات و قول برند، فرآیند تصمیم گیری مشتری خارجی را تسهیل می نماید ارتقای پیام برند از درون سازمان و در میان مشتریان داخلی ( کارکنان) نیز به همان اندازه ارزشمند است.
برندسازی داخلی به منظور ارتقای برند در درون سازمان و در میان کارکنان بیان می گردد. برندسازی داخلی سبب درک کارکنان از ارزش های برند شده و با ترکیب آنها در ایجاد واقعیت برند بر نگرش های کارکنان و شکل دهی رفتاری آنها به منظور یکپارچه شدن با برند، آثار مفید و قابل ملاحظه ای را بر جای خواهد گذاشت. چنانچه پیام برند بوسیله رفتار یکپارچه کارکنان پشتیبانی نشود، اعتبار خود را از دست داده و موجب بی اعتمادی مخاطبین نسبت به برند خواهد شد. به بیانی دیگر، رفتار برند در خارج از سازمان بایستی بطور صحیحی با عملکرد واقعی آن درون سازمان یکپارچه شود و کارکنان مهم ترین به جا آورندگان عهد و پیمان برند در داخل سازمان می باشند.

 


فرم درخواست مشاوره