تدوین برنامه فروش برند شده

تدوین برنامه فروش برند شده

یک برند هنگامی موفق خواهد بود که همواره و در کلیه اجزاء و عناصر، انسجام و یکپارچگی خود را حفظ کند و در واقع برای حفظ این یکپارچگی باید هویت طراحی شده را در کلیه اجزاء خود مانند نام، لوگو، شعار سازمانی و طراحی های و یا در نوع و نحوه تبلیغات خود و همچنین در فرایند های درون سازمانی و نحوه رفتار سازمانی برند باز تولید کند. 
با این دیدگاه لازم به ذکر است که هویت برند طراحی شده برای سازمان ها بتواند در فرآیند فروش سازمان نیز باز تولید و پیاده سازی شود. این فروش بر مبنای هویت برند را اصطلاحا فروش برند شده می نامیم. در نتیجه می توان هدف نهایی این سند را انتقال هویت برند در فرایندهای فروش دانست.

 


فرم درخواست مشاوره