استخراج نقشه ذهنی برند

استخراج نقشه ذهنی برند

-    مشتریان یک برند در مورد آن چگونه فکر می نمایند؟
-    هنگام شنیدن نام یک برند چه تداعیاتی در ذهن مخاطبان برند نقش می بندد؟
-    مشتریان یک برند چه تداعیاتی از آن در ذهن شان شکل گرفته است؟
-    اطلاح الگوی رفتاری خرید در حوزه فعالیت یک برند در چه نقاطی باید اعمال شود؟
برای پاسخ درست و قاطعانه به چنین پرسش هایی باید گفت که تدوین شبکه تداعیات برند می تواند روشی مناسب و کارآمد باشد. همچنین، این روش علاوه بر، شناساندن تصویر برند نزد مخاطبان به مدیران ارشد سازمان ها تاثیر مستقیم بر ارزش ویژه برند نهاده و متعاقبا بر ارزش برند نیز اثرگذار است. از این رو، سرمایه گذاری در چنین حوزه هایی که صاحبان برند را در اتخاذ  تصیمات بهینه و مناسب یاری میدهد.

 


فرم درخواست مشاوره