طراحی کاراکتر

کاراکتر شخصیت هایی گرافیکی هستند که برای حضور در فضای غیر رسمی برند آفریده می شوند . این شخصیت ها الهام گرفته از انسانها، حیوانات و حتی گیاهان هستند که هویتی صمیمی دارند و در فضاهای تبلیغاتی به همراه نام و لوگوی برند حضور می یابند
در حقیقت کاراکتر برند بخش غیر رسمی برند را پوشش می دهند و آنها در تبلیغات زنده می شوند، واقعیت پیدا می کنند و داستان برند را به پیش می برند. مخاطب با کاراکتر همذات پنداری می کند، آن ها را دوست داشته و تعلق عاطفی برقرار می کند، هیجان ها و شادی  آن ها را احساس می کند و همین باعث تثبیت برند در ناخودآگاه او می شود.
کاراکتر ها پیر نمی شوند واین نیز از خصوصیت مهم دیگری است که در ارزش برند سهم دارد.
اگر چه کاراکتر در برندهای مصرفی بسیار مفید است و گاه به نظر می رسد که مخاطب ایشان کودکان هستند ولی برندهای صنعتی نیز می توانند از آن درراستای اهداف خود استفاده های شایانی ببرند چرا که در حقیقت کاراکتری که طبق اصول طراحی شده باشد با  کودک درون مخاطبان ارتباط برقرار می کند و این باعث برانگیختن جنبه احساسی آنها می شود

 


فرم درخواست مشاوره