جایگاه سازی برند

جایگاه سازی برند به ما یادآوری میکند که انتخابهای مشتریان بر مبنای مقایسه انجام میشود و ارزیابی یک مکان/ محصول/ خدمت تنها در کنار مقایسه آن با دیگر رقبا و اماکن/ محصولات /خدمات مشابه، برای مشتری ممکن است.
بنابراین فرایند انتخاب مشتری یک فرایند دو مرحلهای است.

  • برند در چه ردهای قرار گرفته 
  • مقایسه هر برند درون ردهی خود و با برندهای مشابه دیگر. 

جایگاهسازی را میتوان در چگونگی متمایزسازی خود نزد مشتریان در مقایسه با رقبا دانست یعنی آن که میتوان جایگاهسازی را به صورت متمایزسازی سازمان از منظر مکان/محصولات/خدمات، نحوه ارتباط با مخاطبین، علایق و دیگر متغیرهای مورد نظر در قبال رقبای خود دانست. 

 


فرم درخواست مشاوره