جایگاه سازی برند

جایگاه سازی برند به ما یادآوری میکند که انتخابهای مشتریان بر مبنای مقایسه انجام میشود و ارزیابی یک مکان/ محصول/ خدمت تنها در کنار مقایسه آن با دیگر رقبا و اماکن/ محصولات /خدمات مشابه، برای مشتری ممکن است.
بنابراین فرایند انتخاب مشتری یک فرایند دو مرحلهای است.

  • برند در چه ردهای قرار گرفته 
  • مقایسه هر برند درون رده ی خود و با برندهای مشابه دیگر. 

جایگاه سازی را میتوان در چگونگی متمایزسازی خود نزد مشتریان در مقایسه با رقبا دانست یعنی آن که میتوان جایگاهسازی را به صورت متمایزسازی سازمان از منظر مکان/محصولات/خدمات، نحوه ارتباط با مخاطبین، علایق و دیگر متغیرهای مورد نظر در قبال رقبای خود دانست. 

 


فرم درخواست مشاوره