معماری برند

معماری برند در واقع چگونگی کنار هم قرار گرفتن زیر برندهای یک سازمان نسبت به برند اصلی سازمان می باشد. این معماری و چگونگی قرار گرفتن این برندها نسبت به یکدیگر به اندازه کسب و کار، مدل کسب و کار و ماهیت و هویت کسب و کار  و بسیاری از عوامل وابسته به کسب و کار بستگی دارد. معماری برند منعکس کننده ماهیت، تعداد، وجوه مشترک و یا وجوه تمایز اجزاء برندهای مختلف یک سازمان و یا زیر برندهای یک برند مادر می باشد. 


فرم درخواست مشاوره