ممیزی برند

برای رسیدن به وضعیت مطلوب همیشه باید وضعیت موجود سنجیده شود، به عبارت دیگر همواره برای رسیدن به مقصد، گام نخست شناخت مبدا و نقطه عزیمت می باشد. بر اساس همین قاعده برای بهبود و ارتقاء برند ها نخست باید درک درستی از وضعیت آن داشت. شناخت نقاط تمایز و نقاط تشابه برندها، میزان آشنایی و آگاهی با برند نزد مخاطبین، میزان محبوبیت و علاقه و تصوری که مخاطبین نسبت به برند دارند می تواند در تدوین نقشه استراتژیک برای پیشبرد اهداف برند مفید خواهد بود.


فرم درخواست مشاوره


مشتریان دریافت کننده این خدمات :

  • پرژک