استراتژی های برند

استراتژی های برند

در مديريت استراتژیک سعي برآن است اطلاعات كمي و كيفي به گونه‌اي تنظيم گردد كه بتوان تحت شرايط نامطمئن تصميماتي اثربخش اتخاذ كرد. با توجه به تجربه‌هاي پیشین، در اتخاذ تصميمات مناسب استراتژيك برای برند ، لازم است تا به ”قضاوت‌هاي شهودي“ بها داده شود، به ويژه براي تصميم‌گيري در شرايط بسيار نامطمئن، مبهم يا مواردي كه هيچ نمونه‌اي از گذشته در دسترس  نباشد.

فرآیند مدیریت استراتژیک را میتوان بطور خلاصه درزیر مشاهده نمود

•تدوین استراتژی
•اجرای استراتژی
•ارزیابی استراتژی
 
مقصود از تدوين استراتژي برند  اين است كه مأموريت آن  تدوین شود، عواملي كه در محيط خارجي، این برند را تهديد مي‌كنند يا فرصت‌هايي را به وجود مي‌آورند و نقاط قوت و ضعف داخلي آن شناسائی شوند و هدف‌هاي بلندمدت تعیین گردد و در نهایت، استراتژي‌هاي خاص جهت ادامه فعاليت در نظر گرفته شود.

فرم درخواست مشاوره