استراتژی های کلان کسب و کار

استراتژی های کلان کسب و کار

در باب استراتژی های کلان کسب و کار سعی برآنست تا راهبردهای برندسازی و نحوه ورود به بازار برند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این راستا با توجه به جایگاه ویژه در نظر گرفته شده برای برند، ضمن تدقیق و توجه به فرصتها و تهدیدهای پیشرو، راهحلها و خطمشی جهت نیل به اهداف عملکردی به شیوههای علمی ارایه میگردد. در مطالعه برند، اطلاعات کیفی و کمی فراوانی مورد نیاز است که گردآوری صحیح هر رده اطلاعاتی نیازمند بکارگیری ابزارها و شیوههای مناست در گردآوری دادههای مرتبط میباشد. در این راستا لازم است که چند روش خاص یا ترکیبی از چندین روش بکارگرفته شود و سپس با تحلیل اطلاعات و بررسی ها و روش های مطلوب دیگر و با توجه به اهداف صاحبان کسب و کار و ماموریت اصلی تعریف شده برای آن کسب و کار استراتژی های کلان تدویت گردد.


فرم درخواست مشاوره