ارتباطات یکپارچه بازاریابی برند

ارتباطات یکپارچه بازاریابی برند

در بحث ارتباطات برند، ما با پرسش های اساسی رو به رو می¬شویم و جواب به این سوالات را می¬توان به جرأت جواب به کل مبحث تبلیغات دانست. پرسش هایی از قبیل:
چگونه افراد را پای بحث خود بنشانیم؟
چگونه پیام برند را به افراد انتقال دهیم؟
چگونه پیام برند را ماندگار نماییم؟
در این راستا اینکه کدام پیام در کدام بازه زمانی با کدام محتوا، به چه کسی و با کدام مدیا به مخاطبین برند پرسش اساسی این مبحث می باشد.

 


فرم درخواست مشاوره