هویت یکپارچه سازمانی

هویت یکپارچه سازمانی

هدف از طراحی و تدوین سند هویت یکپارچه سازمانی حفظ شاکله ای منسجم از شخصیت برند در نزد مخاطب است. نکته کلیدی در این وادی تناسب اجزای برند و عناصر آن است. بنابراین در ساختن هویت یک برند آنچه اساسی است، تناسب مولفه های آن است نه آنکه بالاترین و بهترین طراحی را در برخی از عناصر داشته باشیم و دیگر اجزا را رها کرده و در نهایت هویتی چهل تکه به عمل آوریم.  هویت یکپارچه سازمان  بر پایه سند هویت یکپارچه برند شکل می گیرد. در حقیقت این سند ترجمان هویت برند به حوزه عملیاتی در سه سطح رفتاری، بصری و کلامی است


فرم درخواست مشاوره