برنامه اخیر سینما برند

برنامه اخیر سینما برند

در برنامه اخیر سینماتک که در تاریخ 31 فروردین ماه در سینما پردیس قلهک برگزار شد، پس از نمایش فیلم Arrival دکتر شهریار شفیعی به تحلیل این فیلم پرداختند و پس از توضیح در مورد ساختار فیلم به بررسی وجوه فلسفی از قبیل بعدهای مختلف جهان و ارزش ارتباطی در هر بعد پرداختند و سپس با بحث در مورد کدهای این فیلم از قبیل عدد شناسی و ساختار غیر خطی فیلم را موشکافانه برررسی نمودند.