حضور دکتر شهریار شفیعی در کنفرانس صنعت سلامت

حضور دکتر شهریار شفیعی در کنفرانس صنعت سلامت

در سمینار صنعت سلامت که در تاریخ95/10/2 در کتابخانه ملی برگزار گردید .دکتر شهریار شفیعی در مورد برندسازی شخصی سخنرانی نمودند.