سمینار همکاری های صنعت پوشاک ایران و ایتالیا

سمینار همکاری های صنعت پوشاک ایران و ایتالیا

   

 سخنرانی دکتر شهریار شفیعی در سمینار همکاری های صنعت پوشاک ایران و ایتالیا