سمینار آنلاین نگارگری برند در 18 آبان 95 با سخنرانی دکتر شفیعی برگزار شد.

سمینار آنلاین نگارگری برند در 18 آبان 95 با سخنرانی دکتر شفیعی برگزار شد.

نگارگری در ایران غالبا هنر آینه کاری، فرش بافی و منیاتور را به خاطر می آورد. همانطور که با دقت در این هنرها در می یابیم، نگارگری جز با پرداختن به جزئیات و کنار هم قرار دادن اجزا بسیار که به دقت ساختار یافته‌اند، میسر نمی گردد. در واقع نگارگری جز با ریز پردازی حاصل نمی‌شود و این پرداختن به جزئیات است که در یک نگاه کلی احساسات انسانی را به خود جلب می‌نماید.

در برندسازی نیز از آنجایی که با احساسات وعواطف انسانی سر و کار داریم در لایه ای که به نگارگری می رسیم، چگونگی پرداختن به آن بسیار اهمیت می یابد. نگارگری در برندسازی به ما می‌آموزد که چگونه با مدل ذهنی یک نگارگر به برندسازی بنگریم و با نگارگری در کدام جوانب است که می توان درگیرسازی مخاطب را افزایش داد. 

بیشتر بدانیم