کیفیت اصلی :    دانلود (0 مگابایت)
دانلود : 6


برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ- پخش پنجم

مصاحبه جناب آقای دکتر شهریار شفیعی ریاست آکادمی برند ایران و جناب آقای مهندس بیدگلی و مهندس کمالی در خصوص لزوم برند سازی در مباحث فرهنگی و هنری برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش پنجم
برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ- پخش پنجم
کیفیت اصلی :    دانلود (0 مگابایت)
دانلود : 7


برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ-بخش چهارم

مصاحبه جناب آقای دکتر شهریار شفیعی ریاست آکادمی برند ایران و جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی و مهندس بیدگلی در خصوص لزوم برند سازی در مباحث فرهنگی و هنری برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش چهارم
برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ-بخش چهارم
کیفیت اصلی :    دانلود (0 مگابایت)
دانلود : 18


برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ- بخش سوم

مصاحبه جناب آقای دکتر شهریار شفیعی ریاست آکادمی برند ایران و جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی و مهندس بیدگلی در خصوص لزوم برند سازی در مباحث فرهنگی و هنری برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش سوم
برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ- بخش سوم
کیفیت اصلی :    دانلود (0 مگابایت)
دانلود : 20


برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش دوم

مصاحبه جناب آقای دکتر شهریار شفیعی ریاست آکادمی برند ایران و جناب آقای دکتر محمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص لزوم برند سازی در مباحث فرهنگی و هنری
برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش دوم
کیفیت اصلی :    دانلود (0 مگابایت)
دانلود : 22


برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش اول

مصاحبه جناب آقای دکتر شهریار شفیعی ریاست آکادمی برند ایران و جناب آقای دکتر محمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص لزوم برند سازی در مباحث فرهنگی و هنری
برنامه رادیویی اقتصاد حوالی فرهنگ - بخش اول
کیفیت اصلی :    دانلود (0 مگابایت)
دانلود : 23


چیستی نگارگری در برندسازی

برای ارتباط با مشتریان برند باید بتوان با آنها رابطه عاطفی برقرار کرد که تنها از طریق پرداختن به جزئیات میسر می شود که به این مفهوم در برندسازی نگارگری گویند.
چیستی نگارگری در برندسازی
کیفیت اصلی :    دانلود (0 مگابایت)
دانلود : 73


نکاتی در خصوص ثبت برند

بعد از اینکه نام برند را متناسب با هویت انتخاب کردیم باید در سایت ثبت اسناد تجاری ثبت نماییم
نکاتی در خصوص ثبت برند
کیفیت اصلی :    دانلود (0 مگابایت)
دانلود : 80


چرا باید برندسازی کنیم؟

آیا باید تمام کالاهایی که در حوزه های مصرفی ، صنعتی یک سرزمین هستند به سوی برند سازی بروند ؟
چرا باید برندسازی کنیم؟
کیفیت اصلی :    دانلود (0 مگابایت)
دانلود : 89


برند و برند سازی

مصاحبه مهندس شعبانعلی از دکتر شهریار شفیعی
برند و برند سازی
کیفیت اصلی :    دانلود (0 مگابایت)
دانلود : 118


کیفیت اصلی :    دانلود (0 مگابایت)
دانلود : 94