رخ نمایی برند: Brand salience


از برخی زوایا به برندآگاهی شباهت دارد. نقطه مشترک برندآگاهی و رخ نمایی برند چگونگی حضور آنها در حافظه مخاطب است به بیان دیگر هر دو به واسطه­ ی شناخت شخصی، شهرت عمومی، تجربه مستقیم یا توصیه دوستان و غیره در ذهن مشتری جای می­ گیرند و از هر برند گمنام دیگر، موجود در بازار متمایزمی­ شوند. و اما تفاوت آنها در این است که، در  برندآگاهی مخاطب شما نام چند برند را به هردلیلی در ذهن دارد و به­ خاطر می­ آورد ولی در رخ نمایی برند مخاطب به مشتری درشرایط خرید تبدیل شده و نام برند به هردلیلی درذهن او ظهور نکرده بلکه ضمیر ناخودآگاه او با توجه به توانایی­ها و محدودیت­های او در هنگام خرید، نام برند را به خاطر آورده ­است.