وجوه تشابه برند: Point of parity


تمام تداعیاتی که هیچ تمایز بالفعل یا بالقوه­ ای با تداعیات برند رقیب ندارند، دراین گروه جای می­گیرند. روشن است که تمام تداعیات یک برند الزاما منحصر به فرد نیستند، بلکه برخی تداعیات بین برندهای رقیب فعال در یک حوزه  و یا حتی در حوزه های هم­ پوشان مشترک و مشابه هستند