وجوه تمایز برند: Points of diffrence


تداعیات برند را از لحاظ مطلوبیت آنها برای مشتری، عدم فراوانی این تداعیات و قدرت تاثیرگذاری آنها برمشتری دسته­ بندی می­ نماید. وجوه تمایز برند آن دسته از صفات، ویژگی ها و مزایایی هستند که با برند شما ارتباط قوی ایجاد نموده ­اند و به ­واسطه این هم­نشینی، درک مشتری از برند شما را به طور مثبتی تحت تاثیر قرارمی­ دهند، تاجایی­ که مشتری باور می­ آورد این مزایا و ویژگی ها با چنین کفیتی و با چنین همنشینی درهیچ یک از برندهای رقیب شما یافت نخواهد شد. برای توضیح بیشتر موضوع می­ توان به نمونه­ های از صنعت خودرو اشاره نمود:

تداعی قوی همنشین با برند وولو "امنیت" است.
تداعیات قوی همنشین با برند تویوتا "کیفیت و قابل اعتماد" بودن آن است.
تداعیات قوی همنشین با برند مرسدس بنز"کیفیت، اعتبارو منزلت آن است.


در مثال های بالا شباهت "وجوه تمایزبرند" با "تداعیات برند" بیشتر نمایان می گردد؛ به بیان دیگر تداعیاتی که دارای سه ویژگی باشند را می­توانند  "وجوه تمایزبرند" نامید. سه ویژگی مذکور به شرح زیر می­باشد:

تداعیاتی که مطلوب مصرف­ کننده باشد.
تداعیاتی که شرکت و محصولات آن توان تحقق بخشیدن به آنها را داشته باشد.
تداعیاتی که بتواند به اندازه کافی برند را از رقبا متمایز نماید.