چهارچوب رقابتی مرجع: Competitive frame of refrence


رقبای اصلی برند را برحسب بازار مورد هدف هریک و ماهیت رقابت آنها مشخص می­ نماید. کاربرد چهارچوب رقابتی مرجع این است که مشخص کند، برند شما با کدام برند موجود در بازار رقابت مستقیم دارد، در نتیجه رقیب اصلی که باید در مرکز مطالعات، تحلیل­ها و تصمیم گیری ها قرارگیرد نمایان می­گردد.