ارزش ویژه برند Brand equity


ویژگیهای ملموس یا ناملموسی که همنشین نام، لوگو یا شهرت یک برند هستند، ارزش ادراکی از مصرف کالا و خدمات آن برند را در نظر مشتری بیشتر یا کمتر می­کنند. زمانی که این فرایند مثبت باشد ارزش ویژه برند بالا می­رود، درغیر این صورت برند از ارزش ویژه منفی برخورداراست. به کلام دیگر وقتی ارزش ویژه برند پایین است، هزینه­ای که مشتری بابت کالا یا خدماتی می­پردازد، بیشتر از ارزشی است که مشتری برای آن کالا یا خدمات قایل است و بالاعکس وقتی ارزش ویژه برند بالاست مشتری با کمال میل هزینه کالا و خدمات آن برند را می­پردازد چرا که ترکیب ویژگیهای ملموس و ناملموس کالا یا خدمات آن برند برای مشتری ارزش هزینه درخواستی را دارد. ویژگیهای ملموس یا ناملموسی که همنشین نام، لوگو یا شهرت یک برند هستند، ارزش ادراکی از مصرف کالا و خدمات آن برند را در نظر مشتری بیشتر یا کمتر می­کنند. زمانی که این فرایند مثبت باشد ارزش ویژه برند بالا می­رود، درغیر این صورت برند از ارزش ویژه منفی برخورداراست. به کلام دیگر وقتی ارزش ویژه برند پایین است، هزینه­ای که مشتری بابت کالا یا خدماتی می­پردازد، بیشتر از ارزشی است که مشتری برای آن کالا یا خدمات قایل است و بالاعکس وقتی ارزش ویژه برند بالاست مشتری با کمال میل هزینه کالا و خدمات آن برند را می­پردازد چرا که ترکیب ویژگیهای ملموس و ناملموس کالا یا خدمات آن برند برای مشتری ارزش هزینه درخواستی را دارد.