شناخت برند : Brand Recognition

شناخت برند به معنای توانایی مصرف کننده در تایید ظواهر قبلی برند وقتی که برند خاص را به عنوان یک نشانه می بیند، می باشد. به عبارت دیگر شناخت برند نیازمند این است که مصرف کننده برندی را که قبلا دیده یا شنیده به درستی تمیز دهد. شناخت برند هنگام تصمیم گیری در فروشگاه می تواند مهم باشد. در تصمیم گیری هایی با درگیری پایین، یک سطح حداقلی از آگاهی می تواند برای انتخاب محصول کافی باشد.