برندسازی : Branding


انتخاب و ترکیب ویژگی های ملموس و ناملموس برای تمایزسازی محصولات، خدمات یا شرکت در یک مسیر جذاب و متقاعدکننده را برندسازی می نامند.