چشم انداز برند Brand Vision

بینشی است که یک برند را به سمت دنیای آن برند هدایت می کند.