Benchmark : طراز سنجی


طراز سنجی که به مفهوم مقایسه و ارزیابی وضعیت رقابتی کسب و کار خود با دیگران می­باشد، به معنی کپی کاری نیست بلکه  با مفهوم­ هایی چون گرته برداری، یده برداری و الهام گیری نزدیکی دارد.

همچنین طراز سنجی یکی از مراحل مهم جایگاه سازی برند است و درعمل به فرایندی پژوهشی و مستمر اشاره دارد که در آن بهترین تجربیات صورت پذیرفته در صنعت، رصد، جمع آوری و تحلیل می­شود. در نتیجه این فرایند می­تواند منجر به کشف ضعف­ ها، قوت­ ها، فرصت ها و یا تهدیدهای جدیدی ­گردد که توجه به آنها امکان ارتقا و اصلاح فعالیت­ های سازمان را فراهم می­سازد.