فعالیت های آموزشی و پژوهشی

۱۳۹۵
1395/7/5 سخنران سومین کنفرانس پخش
1395/6/13 سخنران سمینار نشانه شناسی در برندسازی آموزشگاه سفیر
1395/5/1 سخنران سمینار تبلیغات و برندسازی با رویکرد فروش
1395/3/3 سخنران سمینار ارزش ویژه برند و بازارگرایی برای موسسه زبان آفاق
1395/1/26 سخنران سمینار ارژش ویژه برند (بیمه سرمند)
۱۳۹۴
1394/11/27 سخنران و عضو هیئت علمی همایش سراسری سرآمدی دیجیتال
1394/8/5 سومین کنفرانس همکاری های اسلامی
۱۳۹۳