سخنرانی دکتر شهریار شفیعی در سومین کنفرانس صنعت پخش