اندیشگاه برند

انواع جایگاه یابی برند

 مفهوم جايگاه يابي برند يکي از اجزاي بنيادين مديريت برند مدرن است و اهميت آن توسط پژوهش هايي که رابطه‌اي مثبت بين عملکرد شرکت و فعاليتهاي جايگاه يابي را نشان مي داد، نشان داده شده است.

ابعاد هویت برند

هويت برند عبارتست از معنا و مفهوم برند كه توسط شركت مطرح و ارائه شده است همچنین مجموعه اي منحصر به فرد از تداعي هاي برند است كه استراتژيست هاي برند خواهان ايجاد آن هستند.

جایگاه برند

امروز جایگاه یابی چیزی نیست که ما بتوانیم به مشتریان تحمیل کنیم بلکه جایگاه یابی یک کار ذهنی است به عبارتی جایگاه یابی نبردی است که در ذهن مشتریان اتفاق می افتد.

به برندی با ارزش تبدیل شوید.

برنامه ریزی مبنای اصلی برندشخصی شما  می باشد و اجرای درست ساختار آنرا می سازد و در نهایت مشخص می شود مردم در مورد برند شما چه می گویند نه اینکه شما در مورد خودتان چه چیز می گویید.

برندسازی شخصی به چه معناست؟

برندسازی شخصی به خودی خود، یک محصول و دستاورد نیست. بلکه لباسی است که بر تن محصول و دستاوردهای قبلی ما پوشانده می‌شود.برای اینکه بتوانید خودتان را به خوبی نشان دهید، باید به برندی با ارزش تبدیل شوید. این برند، شما هستید.در حقیقت شخصیت، رفتار و نگرش شما قرار است به یک برند تبدیل شود.