اندیشگاه برند

طنین برند

طنین ها،پیام های موزیکالی هستند که در معرفی برند به کار گرفه می شوند.این پیام ها که اغلب توسط موسیقی دانان حرفه ای طراحی می شوند،معمولا آن قدر متمایز هستند که بتوانند در ذهن شنونده ثبت شوند.

تغییر شعار برند
بسته بندی برند

از آنجا که به طو تقریبی بیشتر تصمیم گیری ها در زمینه ی انتخاب برند در مکان خرید اتخاذ می شود،بسته بندی مناسب می تواند به سرعت نگاه مشتری را متوجه خود ساخته،ارزش های محصول را به آن ها منتقل سازد،ارزش ویژه برند را تقویب کند و اطلاعاتی کلیدی را در زمینه ی مقایسه آن با سایر گزینه ها ارائه دهد.

ویژگی های ناملموس برند
برندسازی بر اساس منشور کلر

برندسازی را می توان بر اساس شش عنصر در یک منشور خلاصه کرد که این عناصر عبارتند از:برجستگی برند،عملکرد برند،تصویر برند،قضاوت ها در مورد برند،احساسات نسبت به برند و هم نوایی با برند