اندیشگاه برند

تداعیات ذهنی از نقاط افتراق

نقاط افتراق (POD) عبارتند ازویژگی ها و مزایایی که مصرف کنندگان در ذهن خود با برند آمیخته می سازند و بر اساس تداعیات ذهنی مثبت خود از آن ها به این باور می رسند که این برند از رقبا برتر است.

تداعیات ذهنی از نقاط اشتراک
آگاهی از برند|برند آگاهی|شناسایی برند
تعیین قیمت محصولات برند

از دیدگاه ارزش ویژه برند،مصرف کننندگان باید قیمت برند را مناسب و منطقی بیابند و با مفروض دانستن مزایای آن،احساس مناسبی نسبت به ارزش کسب شده از آن داشته باشند

کاراکتر برند

کاراکترها نوع خاصی از نمادهای برند هستند که نمایانگر یک انسان یا موجودیت های برگرفته از زندگی واقعی هستند.