اندیشگاه برند

اثرات هویت برند

یک برند با هویت قوي، مکان امني براي مشتریان است؛ زیرا به کاهش عدم اطمینان و ریسک خرید و مصرف یک محصول براي آنها منجر ميشود.

پاتوق به چه معناست؟

واژۀ «پاتوق» واژه‌ای است که بیشتر در زبان عامیانه استفاده می شود. در لغت نامۀ دهخدا آورده شده که کلمۀ پاتوق از زبان ترکی گرفته شده است. یعنی تقریباً از ریشۀ باداخ یا باداق گرفته شده به معنای محل تجمع.

نقش گیمیفیکیشن در مدیریت
کهن الگوی برند کوکاکولا
مباحث مربوط به معماری برند

توسعه برند باید با حفظ اعتبار و سود حاصل از برند همراه باشد. سرمایه¬گذاری¬روی موفقیت محصول یا خدمات اصلی آن از طریق تداوم روند توسعه تحقق می¬یابد، که ارتباط با مشتریان فعلی را تحکیم بخشیده یا اینکه زمینة جذب مشتریان جدید را فراهم آورده یا شبکه های جدید توزیع را بوجود می آورد.