برند و برند سازی

اثر بخشی هویت کلامی
قدرت صوت درهویت کلامی
اهمیت آموزش برند سازی در برنامه های یک مدیر موفق
ارزیابی برند ها
خلق زبان برای برند

با خلق زبان برای یک برند، تعریف یک شرکت از خودش و آنچه را که برای عرضه کردن دارد، در ذهن مخاطبان جایگذاری می‌شود و استحکام می یابد.