اندیشگاه برند

برای موفقیت در زندگی ای اینها را باید بدانید
موفقیت از نظر سقراط
استراتژی برند
دلایل سرمایه گذاری بر روی هویت برند

افزایش ارزش سهام سهامداران، هدف تمامی شرکت هاست. یکی از با ارزش ترین دارایی ها ی شرکت ها برند یا شهرت و اعتبار آن است. شرکت های کوچک و غیر انتفاعی نیز به ایجاد آگاهی عمومی، حفظ اعتبار و شهرت و پشتیبانی از ارزش ها نیازمندند.

ارزش ویژه ی برند