اندیشگاه برند

تغییر شعار برند
بسته بندی برند

از آنجا که به طو تقریبی بیشتر تصمیم گیری ها در زمینه ی انتخاب برند در مکان خرید اتخاذ می شود،بسته بندی مناسب می تواند به سرعت نگاه مشتری را متوجه خود ساخته،ارزش های محصول را به آن ها منتقل سازد،ارزش ویژه برند را تقویب کند و اطلاعاتی کلیدی را در زمینه ی مقایسه آن با سایر گزینه ها ارائه دهد.

ویژگی های ناملموس برند
برندسازی بر اساس منشور کلر

برندسازی را می توان بر اساس شش عنصر در یک منشور خلاصه کرد که این عناصر عبارتند از:برجستگی برند،عملکرد برند،تصویر برند،قضاوت ها در مورد برند،احساسات نسبت به برند و هم نوایی با برند

مدیریت ارزش ویژه برند در طول زمان

اتخاذ نگرش بلندمدت در زمینه ی مدیریت برند باعث می شود که مدیران بتوانند تشخیص دهند که هر تغییری را که در برنامه های بازاریابی کلان خود در پشتیبانی  از برند انجام می دهند،با تاثیر گذاشتن بر دانش مصرف کنندگان،روی موفقیت برنامه های بازاریابی آینده شان نیز می تواند تاثیر گذار باشد.