دانش عمومی

آنچه افراد موفق هرگز نمی گویند

چیزی به نام مرد خودساخته وجود ندارد. پشت هر فرد موفقی یک تیم باهوش وجود دارد. موفقیت یک ورزش تیمی است. درست کردن یک تیم عالی بدان معناست که شما اعتراف کنید که همه چیز را نمی دانید و از افرادی کمک بگیرید تا حفره های خالی دانش، تجربه و دیدگاه شما را پر کنند و به آنها اعتماد کنید تا به شما در ساختن چیزی فوق العاده کمک کنند .

مکانیسم های تاثیزگذاری داستان
برای موفقیت در زندگی ای اینها را باید بدانید
موفقیت از نظر سقراط
راز موفقیت مدیران