اندیشگاه برند

بازاریابی کالاهای لوکس
استراتژی برند
برندینگ شهری

طی دهه های اخیر مطالعات گسترده ای روی نقش شهرها به عنوان محرک نوآوری و رشد اقتصادی صورت گرفته و گرایش به پیگیری استراتژیهای برندینگ، برندینگ مجدد (کامل و جزئی )، نوسازی و تجدید حیات شهری فراوان دیده می شود.

100 برند برتر دنیا و تحلیل آن
10 برند برتر لوکس در دنیا