اندیشگاه برند

هدف از آموزش برند سازی چیست؟
مدیریت زمان

یکی از قانون های طلایی مدیرت زمان این است که خودتان را عادت بدهيد بين کارهايي که مي‌کنيد يک زمان محدود هم در نظر بگيريد براي يک سري کارهاي خاص. 

كاركنان چگونه مي توانند موجبات رضايت مشتري را فراهم نمايند؟
تصویر و شخصیت برند
جستاری در مفاهیم برند