اندیشگاه برند

نکاتی در خصوص برند سازی شخصی
چرا بازاریابی دیگر نمی تواند اهداف یک سازمان را محقق سازد ؟

همان‌گونه که علم مدیریت سازمان می‌تواند مدیران موسسات تولیدی را با استفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف‌گذاری ، برنامه‌ریزی، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات وکنترل یاری دهد تا به اهداف سازمان دست یابد. علم مدیریت برند نیز مدیران را قادر می‌سازد تا برنامه‌ریزی صحیحی در راستای دستیابی به اهداف نام تجاری بکنند، به‌گونه‌ای که بدون به‌هدردادن منابع میزان دستیابی به اهداف بیشینه شود.

تعریف ویژگی برند از دید اقتصاد بین المللی
برندها در نمایش دادن محصول
نقش های مختلف - تبلیغات