اندیشگاه برند

اهمیت حواس در برند سازی

اوج توجه یک مشتری به یک برند زمانی است که به آن وفادار شود. او زمانی به یک برند وفاداری پیدا خواهد کرد که آن را با گوشت و پوست و روح خود حس کرده و به آن علاقمند شود.

هویت برند در کالا های تولید داخلی

اعتقاد رایج میان بیشتر مدیران شرکت‌های چند ملیتی این است که تبلیغات نقش محوری در ساخت برند ایفا می‌کنند؛ در حالی که توسعه و حفظ یک برند قوی به معنی واقعی کلمه نیازمند تفکری استراتژیک و پویاست تا بتواند به طور جدی به وعده‌های داده شده به مشتری به طور پایدار وفادار بماند .

ارزش گذاری برند

به طور معمول،روش مبتنی بر هزینه برای ارزش گذاری برند،هزینه هایی که شرکت برای خلق برند متحمل شده است را در نظر می گیرد

جایگاه سازی در برند سازی
هویت برند|نقش هویت برند در ارتباطات برند