اندیشگاه برند

تناسب بین فهم از برند و عدم موفقیت برندهای ایرانی
از استراحت غافل نشوید
پایکوبی کنید و موفق باشید.
مقابله با فرسودگی مدیریت برند

  مدیریت ارشد سازمان ها بایستی این مسئله را تشخیص بدهند که بسیاری از دارایی های آنها مانند برندهای موفق برخی از شرکتها، توسط مدیران برند و تیمهای برند ساخته و مدیریت شده اند  

در برابر کاهش قیمت رقبا چه باید کرد؟