اندیشگاه برند

تعیین قیمت محصولات برند

از دیدگاه ارزش ویژه برند،مصرف کننندگان باید قیمت برند را مناسب و منطقی بیابند و با مفروض دانستن مزایای آن،احساس مناسبی نسبت به ارزش کسب شده از آن داشته باشند

کاراکتر برند

کاراکترها نوع خاصی از نمادهای برند هستند که نمایانگر یک انسان یا موجودیت های برگرفته از زندگی واقعی هستند.

طنین برند

طنین ها،پیام های موزیکالی هستند که در معرفی برند به کار گرفه می شوند.این پیام ها که اغلب توسط موسیقی دانان حرفه ای طراحی می شوند،معمولا آن قدر متمایز هستند که بتوانند در ذهن شنونده ثبت شوند.

تغییر شعار برند
بسته بندی برند

از آنجا که به طو تقریبی بیشتر تصمیم گیری ها در زمینه ی انتخاب برند در مکان خرید اتخاذ می شود،بسته بندی مناسب می تواند به سرعت نگاه مشتری را متوجه خود ساخته،ارزش های محصول را به آن ها منتقل سازد،ارزش ویژه برند را تقویب کند و اطلاعاتی کلیدی را در زمینه ی مقایسه آن با سایر گزینه ها ارائه دهد.